Школа студентського активу «Лідер УМСА»

Школа студентського активу «Лідер УМСА» є однією з форм студентського самоврядування студентів, комплексним проектом, спрямованим на популяризацію діяльності органів студентського самоврядування академії, підвищення рівня самоорганізації студентського середовища, впровадження нових технологій роботи з молоддю, розвиток соціальної активності і лідерських якостей студентів, сприяння у формуванні професійних і загальнокультурних компетенцій випускників академії.

Метою діяльності є підвищення ефективності органів студентського самоврядування академії, формування активної життєвої позиції, необхідних соціально-особистісних якостей і загальнокультурних компетенцій студентів шляхом їх включення в різноманітну громадську і творчу діяльність.

Завдання Школи студентського активу «Лідер УМСА»:

 • залучення до органів студентського самоврядування та до організації позанавчальної діяльності більш широкого кола студентів академії;
 •  підготовка і навчання студентського активу, оволодіння студентами основними формами і методами роботи студентських лідерів, необхідними теоретичними знаннями і практичним досвідом керівної і колегіальної діяльності;
 • розвиток студентських ініціатив і проектів, спрямованих на інтелектуальний, моральний, творчий, професійний і фізичний розвиток молоді, поліпшення якості студентського життя в академії;
 • ознайомлення студентського активу з державною молодіжною політикою;
 • залучення студентів до різноманітної соціально-значимої діяльності;
 •  узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи студентського самоврядування в академії; вивчення та реалізація в академії інноваційних підходів до організації діяльності органів студентського самоврядування.

 У своїй роботі Школа студентського активу «Лідер УМСА» керується такими принципами:

 •  Системність і комплексність, які проявляються в регулярності
  навчання активу, сукупності реалізованих форм і методів діяльності Школи, різноманітності наданого до вивчення матеріалу, формуванні цілісного уявлення про діяльність лідера.
 • Цілеспрямованість, яка передбачає здатність організаторів і учасників Школи ставити мету своєї діяльності, співвідносити її з ключовими цілями освітнього закладу, державної молодіжної політики, чітко усвідомлювати бажані результати, бачити оптимальні шляхи досягнення мети, доводити до виконання прийняті рішення.
 • Аксіологічного (ціннісна орієнтація), яка передбачає спрямованість діяльності Школи на формування у студентів світоглядних уявлень про загальнолюдські і моральні цінності, патріотизму, законослухняності, поваги до людини, держави, навколишнього середовища, здорового способу життя, прийняття загальнокультурних норм поведінки й мови.
 • Креативність, яка передбачає творчу активність в здійсненні управлінських і організаторських функцій.
 • Демократичність, яка покликана проявлятися у всіх сферах діяльності Школи, в тому числі в свободі вибору студентами цікавих для них тренінгів, доступності всієї інформації, якою володіють організатори Школи, в свободі спілкування і обговорення проблемних питань.
 • Завершеність полягає в доведенні навчання студентів в Школі до конкретного результату, справи (реалізація проекту, ідеї).

Куратор Школи студентського активу «Лідер УМСА» к.мед.н. Андрій Микитенко